GDPR (General Data Protection Regulation)

alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Informácia pre dotknuté osoby o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: Dr. Ostertag Dental s.r.o., Lovinského 23, 81104, Bratislava, IČO 50149113, DIČ 2120204977, tel. 0911908999, mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Ďalej ako Dr. Ostertag Dental s.r.o.)

Dr. Ostertag Dental s.r.o. ako prevádzkovateľ informačných systémov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOÚ“) zverejňuje tento dokument za účelom splnenia informačnej povinnosti voči dotknutým osobám (ďalej aj len „Informácia“).

Dotknutou osobou pre účely tejto Informácie je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Dr. Ostertag Dental s.r.o. spracúva vo svojich informačných systémoch.

Dr. Ostertag Dental s.r.o. pri svojej činnosti získava osobné údaje dotknutých osôb jednak priamo od konkrétnej dotknutej osoby, ako aj od tretích strán (napr. od zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pod.).

Osobné údaje dotknutých osôb môže Dr. Ostertag Dental s.r.o. spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ako zamestnávateľa, ak dotknutá osoba je napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca Dr. Ostertag Dental s.r.o. alebo jemu blízkou osobou.

Dr. Ostertag Dental s.r.o. ako prevádzkovateľ informačných systémov vo svojich procesoch pri spracúvaní osobných údajov aplikuje potrebné personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia a úniku. Pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi Dr. Ostertag Dental s.r.o. postupuje podľa Nariadenia a Zákona o OOÚ, Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou Dr. Ostertag Dental s.r.o. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania.

Dr. Ostertag Dental s.r.o. má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť príslušných oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Informácie o kategóriách dotknutých osôb, jednotlivých právnych základoch spracúvania osobných údajov, účeloch ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, ich príjemcoch (kategóriách príjemcov), dobe spracúvania osobných údajov a zdroji, z akého pochádzajú osobné údaje (v prípadoch získavania osobných údajov inak ako od dotknutej osoby) a pod. sú vymedzené v dokumente: Príloha k Informácii pre dotknuté osoby.

Niektoré ďalšie informácie môžete nájsť tiež v dokumente: Záznamy o spracovateľských činnostiach.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré spracúvame o dotknutých osobách sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle povinnosti, ktorá Dr. Ostertag Dental s.r.o. vyplýva z článku 34 Nariadenia, Vám ako dotknutým osobám zároveň oznamujeme, že ak nastane situácia, kedy Dr. Ostertag Dental s.r.o. ako prevádzkovateľ poruší pravidlá ochrany Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.


Práva dotknutých osôb

Ako dotknuté osoby máte voči Dr. Ostertag Dental s.r.o. ako prevádzkovateľovi nasledovné práva:

 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov – ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo požadovať, aby sme Vaše údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) osobných údajov – máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za splnenia zákonných podmienok ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov – za splnenia zákonných predpokladov máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch Dr. Ostertag Dental s.r.o.. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle paragrafu 44 zákona č. 18/2018 Z.Z. A nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/676) vykonáva v spoločnosti Dr. Ostertag Dental s.r.o. Zodpovedná osoba : MDDr. Ostertag, emailový kontakt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214
Táto Informácia môže byť podľa potreby aktualizovaná aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jej znením a znením súvisiacich dokumentov umiestnených na našej webstránke v sekcii: Ochrana osobných údajov.

Súkromná nezmluvná špecializovaná ambulancia zubného lekárstva a dentoalveolárnej chirurgie a implantológie.

Ordinačné hodiny

 • Pondelok8:00 - 16:00
 • Utorok8:00 - 16:00
 • Streda11:00 - 19:00
 • Štvrtok11:00 - 19:00
 • Piatok8:00 - 12:00
 • Víkendzatvorené

© 2017 - 2024 Dr. Ostertag dental s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.

Created by WebSpa.